Przesyłanie streszczenia tutaj 

Zgłoszenie uczestnictwa czynnego oraz streszczenia pracy najpóźniej do 02.02.2018 08.02.2018 roku.

Rodzaje prezentacji:

1)    Prezentacja ustna

 • Prezentacja multimedialna w języku polskim, niemieckim lub angielskim. Prezentacje multimedialne powinny być zgodne z Microsoft PowerPoint 2003. Animacje i dźwięki są załączane na wyłączne ryzyko autorów.
 • Przewidywany czas przeznaczony na ustną prezentację multimedialną wynosi 7 lub 10 minut. Prowadzący sesję jest uprawniony do odebrania głosu referującemu po upływie regulaminowego czasu.
 • Na zakończenie sesji przewidywana jest dyskusja. Autor wygłaszanej pracy jest zobowiązany do uczestnictwa w dyskusji.
 • Z uwagi na konieczność symultanicznego tłumaczenia prezentacji na wszystkie języki Kongresu, chcąc zapewnić jego najwyższy poziom konieczne jest przesłanie wystąpienia (nawet w wersji wstępnej/roboczej) do biura kongresu najpóźniej do 02.02.2018r.

2)    Prezentacja plakatowa

 • Plakat w formacie A0 przygotowany w języku polskim, niemieckim lub angielskim.
 • Plakat wywieszony musi być najpóźniej przed pierwszą sesją naukową (15.03.2018) w wyznaczonym przez Organizatorów miejscu.
 • Prezentacje plakatów obywają się w sposób ciągły podczas przerw między sesjami prezentacji ustnych.
 • Przynajmniej jeden z autorów zobowiązany jest do przebywania w trakcie przerw przy plakacie w celu odpowiedzi na ewentualne pytania.
 • Plakaty usunięte powinny być przez autorów na zakończenie Konferencji, nieusunięte plakaty zostaną zniszczone. 

3)    Prezentacja ustna – Konferencja Studencka

 • Prezentacja multimedialna w języku angielskim. Prezentacje multimedialne powinny być zgodne z Microsoft PowerPoint 2003. Animacje i dźwięki są załączane na wyłączne ryzyko autorów.
 • Przewidywany czas przeznaczony na ustną prezentację multimedialną wynosi 10 minut. Prowadzący sesję jest uprawniony do odebrania głosu referującemu po upływie regulaminowego czasu.
 • Na zakończenie sesji przewidywana jest dyskusja. Autor wygłaszanej pracy jest zobowiązany do uczestnictwa w dyskusji.
 • Sesja nie będzie tłumaczona.

 

Nagrody

Na podstawie opinii moderatorów Sesji Naukowych spośród prezentacji ustnych i plakatowych przyznana zostanie jedna nagroda i trzy wyróżnienia książkowe.